Those who cannot guard the data they forced us to submit well, does not deserve it.

برای آنکه ما را ببینند، چهره‌مان را پوشاندیم
برای آنکه به ما نامی دهند، گمنامی را برگزیدیم
برای کسب آینده، امروزمان را به مخاطره انداختیم
و برای زیستن، مردیم.
برادران
ما از شب به دنیا آمده‌ایم
در شب زندگی می‌کنیم
و در شب خواهیم مرد
اما فردا، روشنایی برای دیگران طلوع خواهد کرد
برای تمام کسانی که امروز شب را می‌گریند
برای آنهایی که روز را بر آنها ممنوع کرده‌اند
روشنایی برای همه طلوع خواهد کرد

فرمانده مارکوس

@vote
看到这条的新用户,你会想要回微博吗? :miyano:
可以的话请在评论区留下你的想法~ :blobnom:
请转发以获得更大的样本量,谢谢~ :bloblov:

对不起打扰一下。
想要询问一下之前便在本站的各位,对于此次大量简体中文用户涌入,是否感觉受到打扰了?😢

g0v.social

去中心化社群架設的去中心化社群網站.